Ons Doel

Inligting en leiding wat die doel van die ACDS uiteen sit

Alle navorsingspersoneel van die ACDS is aan die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur gekoppel deur die program: Ramprisikostudies.

Die doel van die sub-program is om sleutelkwessies rakende ramprisiko binne die groter Afrikakonteks te ondersoek en evalueer. Die rol van ramprisiko en die impak wat water op sosiale transformasie het, word ondersoek. Die sub-program het tans die volgende fokusse en doelwitte wat elk hieronder bespreek word:

Water as Ramprisiko

 • Ondersoek die aard, omvang en oorsprong van oppervlak- en grondwater van die Mooirivier- en Schoonspruit-opvangsgebiede rakende drinkwater.
 • Evalueer die effektiewe bestuur van die Gerhard Minnebron as primêre waterbron van Potchefstroom.

Ramprisiko en Gender-kwessies

 • Evaluering en kritiese ontleding van gender-kwessies in die Suid- Afrikaanse konteks.
 • Verken gender-kwessies in die Suid-Afrikaanse mynbousektor.
 • Ontwikkel en verbeter toeganklikheid van hulpbronne wat met gender en rampe verband hou.
 • Ondersoek die interverwantskap van gender en klimaatsveranderingskwessies.

Klimaatsveranderingsaanpassing

 • Evalueer die impak van klimaatsverandering op ramprisiko binne ’n Afrikakonteks.
 • Bepaal die impak van klimaatsverandering op watergebruik en -beskikbaarheid in die Noordwes Provinsie, Suid-Afrika.
 • Ondersoek klimaatsveranderingsaanpassing as versagting tot verhoogde ramprisiko.

Bestuur van Ramprisikovermindering

 • Bepaal die aard en omvang van munisipale bestuur van ramprisiko.
 • Ondersoek en evalueer institusionele vermoëns van ramprisikovermindering.
 • Evalueer en ontleed ramprisikoverminderingsbeleide en -wetgewing in die Afrika-opset.
 • Ondersoek die politiek van ramprisikobestuur.

Geo-ruimtelike toepassings vir Ramprisikovermindering

 • Benut en pas geo-ruimtelike data en -inligting toe vir ramprisiko-assessering en -kartering.
 • Evalueer, ontleed en karteer kwesbaarheid in die SAOG-streek.