ALLES OOR ONS

Vind uit waarvoor ACDS staan en wat ons visie en missie is.

Die Afrika Sentrum vir Rampstudies (African Centre for Disaster Studies – ACDS) is in Januarie 2002 aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (tans die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus)  binne die Skool vir Sosiale- en Owerheidstudies gestig. In Oktober 2006 is die Sentrum na die Navorsingsfokusarea: Volhoubare Sosiale Ontwikkeling (nou bekend as Sosiale Transformasie) in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte geskuif. In 2016 het die Sentrum na die Fakulteit Natuurwetenskappe (nou die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe) onder die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur geskuif.

Die ACDS is daarop gefokus om die navorsings, opleidings- en opvoedingsbehoeftes in ramprisiko in Suider-Afrika en die breër Afrikavasteland aan te vul.

Die Sentrum is sedert 2002 betrokke by talle navorsings-, opleidings- en konsultasieprojekte op plaaslike, provinsiale, nasionale en internasionale vlak. Die proses het gelei tot die ontwikkeling van ’n aansienlike netwerk van professionele lui in die multidissiplinêre studieveld van ramprisikovermindering.

Die opvoedkundige fokus van die ACDS is tans op nagraadse vlak. ’n Aantal meesters- en doktorsgraadstudente fokus hul navorsing op brandpunte rakende ramprisiko en is deur verskeie dissiplines (bv. kommunikasiestudies, beleidstudies, politieke wetenskap en openbare bestuur en administrasie) aan die NWU ingeskryf. Die ACDS poog om deur hierdie multidissiplinêre fokus te verkondig dal ramprisiko almal beïnvloed.

Wat ons doen

Buiten die opvoedkunde is die ACDS proaktief op talle ander terreine. Dit kan gesien word in die talle projekte, kortkursusse, navorsingsartikels en publikasies wat uit die Sentrum voortvloei. Personeellede en spanne werk gereeld saam om merkwaardige mylpale te bereik. Hier onder vind u ’n paar skakels waar u kan lees oor ander afdelings van die ACDS en wat ons doen.

Personeel

Hier kan u sien wie by die Afrika Sentrum vir Rampstudies werksaam is.

Pat Reid-gedenklesing

Mev. Patricia Mary Reid was ’n leiersfiguur in ramprisikovermindering in Suid-Afrika. ’n Lesing word jaarliks in nagedagtenis aan haar gehou. Hier sal u daardie lesings vind.

Publikasies

Hier vind u ons publikasieargief.

Nuusbriewe

Hier vind u die argief van die ACDS se nuusbriewe.