Die Fakulteit Natuurwetenskappe streef daarna om ʼn navorsingsgerigte fakulteit te wees, waar navorsing en onderrig-leer van hoë kwaliteit wedersyds versterkend is en op 'n sosiaal-relevante en etiese wyse in vennootskap met belanghebbendes geskied.

 

STRATEGIESE DOELWITTE

Deurvoer van die Transformasieplan

Aksieplanne word in die Fakulteit Natuurwetenskappe geïmplementeer ten einde die gestelde ekwiteitsteikens ten opsigte van personeel en studente te bereik. 

 

Afstand- en e-leer

Loods 'n ondersoek na afstand- en e-leerprosesse en praktyke in die natuurwetenskappe met die oogmerk om moontlik groter getalle studente deur oop- en afstandsleer in die toekoms te kan te bedien.

 

Nuwe Landbouprogramme

Ontwikkel nuwe Landbouprogramme wat deur die Fakulteit op 'n koste-effektiewe wyse geïmplementeer kan word.

 

Nuwe leerstoele of deskundigheidsentra

Identifiseer en ondersoek die vestiging van 2 nuwe leerstoele of deskundigheidsentra.

 

Monitering van studentevordering

Ondersoek 'n stelsel ter verbetering van die deurlopende monitering van studentevordering en -deurvloei.

 

Navorsingsontwikkeling van akademiese personeel

Ondersteun navorsingsontwikkeling van akademiese personeel deur aktiewe loopbaanbeplanning en die skep van geleenthede.

 

Navorsingsinfrastruktuur

Die bemagtiging van navorsers deur die daarstelling van geskikte navorsingsinfrastruktuur.