Skool vir Rekenaar, Statistiek en Wiskundige Wetenskappe

Die Skool vir Rekenaar, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe bestaan uit drie vakgroepe binne die Fakulteit Natuurwetenskappe op die NWU Potchefstroomkampus:

Fakulteit Natuurwetenskappe het die verskeie beroepsmoontlikhede en behoeftes aan menslikehulpbronbestuur binne ons land oorweeg wanneer daar na die samestelling van die kurrikulums van hierdie skool se verskeie programme gekyk was. Hierdie programme berei die student voor vir nagraadse studies (Hons BSC/M.Sc) in Rekenaarwetenskap, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, en Statistiek. Ons voorgraadse IT-graad is saamgestel op so wyse dat dit ooreenstem met die aanbevelings met die oog op registrasie met die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplike Professies (SACNASP). Ons Wiskundige en Statistiese programme bied die student die geleentheid om in die veld van Bedryfswiskunde en Informatika vir nagraadse studies te spesialiseer. Indien u voorgestelde studie met ons Wiskunde en/of Toegepaste Wiskunde behels, is ons Wiskunde Opknapkursus verpligtend om u valk van wiskunde te bepaal.  

Die doel van hierdie kwalifikasie is:

  • Om te voorsien dat Suid-Afrika graduandi, wat spesifiek en relevante toeretiese kennis en praktiese vaardighede in Statistiek, Wiskunde en Inligting Tegnologie het, verkry. Dit sal tot die verbreding van die leierskapsbasis bydra deur goed gekwalifiseerde burgers vir innoverende en kennisgebaseerde bydraes tot ekonomiese en ander ondersteunende aktiwiteite vir die land en sy mense;
  • Om graduandi toe te rus met graad-vlak kundigheid en toegepaste vaardighede in die veld van Inligting Tegnologie (Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels); en
  • Om graduandi in staat te stel om die arbeidsmark te betree as entrepreneurs of as werknemers van organisasies op nasionaal en internasionale vlak.