Navorsingsfokus

Navorsing en ontwikkeling fokus op die volgende:

• Die begrip van die fundamentele samestelling, struktuur en reaktiewe eienskappe van Suid-Afrikaanse steenkool;
• Die optimale ontwerp en werking van verbrandings- en vergassingsprosesse;
• Vermindering van omgewingsvriendelike aspekte van steenkoolomsettingsprosesse; en
• Die gebruik van lasers om spesifieke reaksies te veroorsaak.

•   Groepleier
•   Agtergrond
•   Navorsingstoerusting
•  Publikasies
 

Coal_Research_Group
Steenkool-navorsingsgroep (insluitend nagraadse studente)

Laser_Chemistry_group
Laserchemie-groep en medewerkers by die WNNR
 

Kontak ons:

Prof Christien A Strydom
Direkteur: Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Privaatsak X6001
Potchefstroom 2520
Tel: +27 (0)182992340
Faks: +27 (0)182992350
E-pos: christien.strydom@nwu.ac.za