SKOOL VIR REKENAARWETENSKAP EN INLIGTINGSTELSELS

Daar is 'n groot aanvraag in Suid Afrika en internasionaal vir rekenaarwetenskaplikes en inligtingstegnoloë. Die verskillende programme in die Skool vir Rekenaarwetenskap en lnligtingstelsels se doel is om studente toe te rus met die toepaslike kundigheid en vaardighede in die veld van Rekenaarwetenskap en lnligtingstelsels.

Die doel is om studente toe te rus met kennis en vaardighede van moderne en relevante programmeringstale, fases van 'n stelselontwikkelingslewensiklus, databasistegnieke en tegnologieë, IT projekbeplanning- en bestuurstegnieke, en gebruikerskoppelvlak-ontwerp. Studente word onderrig in die etiese aspekte van stelselbeplanning en-ontwikkeling sodat hulle op 'n professionele wyse 'n bydrae kan lewer in die IT bedryf. Daar word van studente verwag om die waarde van inligting in besighede te verstaan, en kennis te dra van die funksionering en verwerking van inligtingsbronne, om sodoende 'n betekenisvolle bydrae te maak tot strategiese besluitneming en die bestuur van inligtingsbronne.

Met die vaardighede wat die student verkry deur die suksesvolle voltooiing van hierdie kwalifikasie(s), is hy/sy ook toegerus om voort te gaan met nagraadse studie in die veld van Rekenaarwetenskap en lnligtingstelsels op NQF vlak 8, dus 'n BSc Honneurs graad of 'n nagraadse diploma in verwante velde.

LOOPBAANMOONTLIKEDE

Daar is verskeie loopbaanmoontlikhede, onder andere:

 • Programmeerder;
 • Sagteware ingenieur;
 • Toepassingsontwikkelaar;
 • Stelseladministrateur;
 • Stelselontleder en ontwerper;
 • Besigheidsontleder;
 • Databasisadministrateur en ontwerper;
 • Besigheids-intelligensie ontwikkelaar;
 • Projekleier;
 • Entrepreneur;
 • lnligtingstegnologie bestuurder;
 • Navorser.

Spesialisgeleenthede bestaan ook in velde soos datawetenskap, inligtingsekuriteit en -kwaliteit, mobiele en webtoepassings, en rekenaarnetwerke.

Terugvoer van alumni

Tydens my studies het ek nie net die teoretiese kennis opgebou nie, maar is ook gekonfronteer deur geleenthede om te groei tot 'n graduandi wat 'n suksesvolle loopbaan kan bou en die teorie op verskeie vakke toe te pas. Die NWU bied ondersteuning aan studente om te voorsien dat hul toegang tot alle hulpbronne het wat mag nodig wees tydens hul studies.

- Ronel, Alumnus

Programme beskikbaar in die skool vir Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels:

Die Universiteit maak gebruik van die APS-Keuringsmodel, waarvan aan 6 relevante Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) vakke, punte toegeken word. Die prestasie behaal in vier aangewese en twee NSS-vakke word in die berekening van die APS-telling gebruik. Die punt behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie.

NSC Skaal / Scale

APS-telling / score

90 – 100%

8

80 – 89%

7

70 – 79%

6

60 – 69%

5

50 – 59%

4

40 – 49%

3

30 – 39%

2

0 – 29%

1

 

BSc in IT program uitleg

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Eerste semester

Introduction to Computing and Programming CMPG111

Object Orientated Programming

CMPG211

Databases

CMPG311

Mathematics

MTHS113/111

Apps and advanced User Interface Programming

CMPG212

Decision Support Systems I

CMPG312

Statistics I

STTN111

Systems Analysis and Design I

CMPG213

Artificial Intelligence

CMPG313

Financial Accounting I

ACCS111

Communication Skills

CMPG214

Computer Networks

CMPG315

Introduction to Business Management

BMAN111

Information Security

CMPG215

 

 

Understanding the natural world

WVNS211

 

Tweede semester

Structured Programming

CMPG121

Data structures and algorithms

CMPG221

Advanced Databases

CMPG321

User Interface Programming I

CMPG122

Data Analytics

CMPG222

Decision Support Systems II

CMPG322

Statistics II

STTN122

Systems Analysis and Design II

CMPG223

IT Developments

CMPG323

Financial Accounting II

ACCS121

Discrete Mathematics

MTHS225

Operating Systems

CMPG324

Academic Literacy

ALDA/E122

Entrepreneurial Opportunities

BMAN223

 

 

Science and Society

WVNS221

 

 

Beskrywing van die program: BSC in IT

Die BSc in IT-graad is die regte program vir JOU as jy 'n IT praktisyn wil word wat, deur die ontwikkeling en toepassing van rekenaargebaseerde tegnologieë en tegnieke, oplossings verskaf vir besighede- en ander verwante probleme.

Toelatingsvereistes

 • Matrikulasievrystelling;
 • APS telling van 26;
 • Wiskunde vlak 4 (50 - 59%).

Programuitkomste

 • Ontwerp, ontwikkeling en lewering van gerekenariseerde stelsels;
 • Dra by tot die bestuur van inligting en bronne van inligting;
 • Ontwikkeling van IT-verwante oplossings;
 • Lewenslange leerder en
 • Entrepreneurskap.

Moduleverspreiding

Krediete

IT Modules

252

Verpligte modules

36

Rekeningkunde

32

Ondernemingsbestuur

28

Statistiek

24

Wiskunde

20

 

IT Modules se beskrywings

lnleiding tot Rekenaarwese en Programmering

Hierdie module is die eerste breë bekendstelling aan wat rekenaars is en wat die onderliggende beginsels is waarvolgens rekenaars werk. Eindgebruikerprogrammatuur soos sigbladverwerking en databasisse word bekendgestel, maar die hooffokus van hierdie module is die inleiding tot programmering in Python. In die praktiese komponent van hierdie module word daar aandag gegee aan die denkwyse van probleemoplossing wat programmeerders moet gebruik om programme te skryf.

Gestruktureerde Programmering

In Gestruktureerde Programmering gebruik ons C/C++ om vir jou die beginsels van gestruktureerde programmering te leer. Omdat C/C++ laevlakprogrammeringstale is, maak dit direkte interaksie met die rekenaar se geheue moontlik. Konsepte soos hoe data en datastrukture in die geheue gestoor word en hoe geheueruimtes tydens uitvoertyd hanteer word, en die werking van die programstapel, vorm die basis van hierdie module. In Gestruktureerde Programmering is die doel nie net die aanleer van 'n nuwe programmeringstaal nie, maar ook om 'n meer omvattende begrip van die onderliggende beginsels van rekenaarprogrammering te ontwikkel en prakties toe te pas.

Objekgeoriënteerde Programmering

In hierdie module verskuif die klem na objekgeoriënteerde programmering in Java. Studente skryf hulle eie klasse en ontwikkel dan toepassings rondom hierdie klasse. In die toepassings word van soek- en sorteringmetodes gebruik gemaak. Verder maak die toepassings ook van lêers gebruik en het grafiese gebruikerskoppelvlakke. Tegniese begrippe soos oorerwing en polimorfisme word bemeester. Die module is prakties en die semestertoets en die eksamen word op rekenaars afgelê.

Datastrukture en Algoritmes

In hierdie module verskuif die klem van die programmeringstaal se sintaks na algoritme-ontwerp en -analise. Studente leer om te bepaal watter programme die vinnigste uitvoer en hoe om uitvoerspoed te verbeter. Studente bemeester addisionele datastrukture soos geskakelde lyste, toue, stapels en bome. Abstrakte datatipe onafhanklike programmeringstegnieke word toegepas. Die prakties word opgestel om die programmeringsvaardigheid van die studente te ontwikkel. Tans word gewilde speletjies soos Sudoku, Snake en Minesweeper geïmplementeer.

Gebruikerkoppelvlakprogrammering

In hierdie module leer studente basiese programmeringstegnieke deur gebruik te maak van Visual C#. Met hierdie tegnieke as agtergrond word die beginsels en ontwikkeling van grafiese koppelvlakke wat die verbinding vorm tussen die rekenaargebruiker en die programmatuur (sagteware) ondersoek. Kleiner programme soos byvoorbeeld 'n sakrekenaarprogram word ontwikkel.

Toepassings en Gevorderde Gebruikerkoppelvlakprogrammering

In hierdie module leer studente gevorderde grafiese koppelvlakkonsepte deur gebruik te maak van Visual C#. Toepassings vir slimfone asook webbladsye word ontwikkel.

Stelselontleding en -Ontwerp I en II

Tydens die module sal 'n generiese sagteware­ ontwikkelingsmetodologie vir die ontwikkeling van inligtingstelsels bekend gestel word. Dit bied 'n raamwerk wat gebruik word om die proses van ontleding, ontwerp en ontwikkeling van 'n inligtingstelsel te bestuur, te struktureer, te beplan en te beheer. 'n Sagteware-ontwikkelingsmetodologie is belangrik aangesien dit aspekte insluit wat lei tot of mislukking, of sukses in 'n sagtewareprojek. Die module sluit ook 'n praktiese projek in waar studente in groepe saamwerk om 'n inligtingstelsel te ontleed, ontwerp, en te implementeer.

Kommunikasievaardighede

Daar is 'n groterwordende bewustheid dat tegniese vaardighede alleen nie voldoende is vir sukses in IT nie. 'n Breër versameling van vaardighede is nodig, naamlik die sogenaamde sagte vaardighede. In hierdie module word die studente bewus gemaak van die belang van sagte vaardighede soos byvoorbeeld interpersoonlike effektiwiteit en kommunikasie. Daarby word aandag gegee aan tegniese kommunikasie (voorbereiding van dokumentasie en voorleggings).

lnligtingsekuriteit

Ons leef in 'n tyd waar rekenaar- en aanlyngebruikers blootgestel word aan 'n verskeidenheid van kubersekuriteituitdagings en -bedreigings (bv. rekenaarvirusse, uitvissingsbedrog, ens.). Gebruikers moet meer bewus gemaak word van hierdie kuberbedreigings en die teenmaatreëls om sodoende digitale toestelle veilig te gebruik. In hierdie module kry u insig en basiese kennis van hoofaspekte van inligting- en kubersekuriteit.

Data Analise

In die era van digitale transformasie, is dit belangrik om te verstaan hoe data en inligting in die bedryf ontleed kan word en die insigte daaruit aangewend kan word tot 'n kompeterende voordeel. Besighede versamel groot hoeveelhede data aangaande hul kliente en bedrywighede op 'n daaglikse basis. Dit is die werk van die span data-analiste in 'n organisasie om tegnologie aan te wend en beskrywende en voorskriftelike analises op data te doen en die inligting visueel voor te stel. Hulle bou ook modelle om sekere bedryfsaangeleenthede op grond van historiese data te voorspel. In hierdie module word gekyk na die konteks van groot datastelle in 'n onderneming, kennis en toepassing van konsepte rakende data-analise, en die gebruik van moderne hulpmiddels om effektiewe verslae en visualiserings te skep.

Besluitsteunstelsels I en II

Die aard van ons lewens is sodanig dat ons heeltyd besluite moet neem wat ons dan hoop probleme sal oplos en hopelik sal lei tot beter omstandighede of geleenthede vir onsself, maar ook vir die ondernemings waarby ons betrokke is. Dit is natuurlik makliker gesê as gedaan. Die probleme waarmee ons vandag te doen kry, veral in die hedendaagse kompeterende en vinnig veranderde besigheidswêreld, is gewoonlik kompleks met alternatiewe oplossings waaruit die beste een gekies moet word. Om verskillende alternatiewe te evalueer en dan die beste opsie te kies vorm die kruks van beslissingsteorie. In hierdie modules konsentreer ons op probleemoplossing met behulp van wiskundige modelle en meer spesifiek die gebruik van lineêre programmering. Ons gaan probleme bestudeer, oplossings formuleer en uitvoer met behulp van die rekenaar.

Kunsmatige lntelligensie

Ons noem onsself Homo sapiens – die wyse man – omdat ons verstandelike vermoëns vir ons so belangrik is. Vir duisende jare al probeer ons om te verstaan hoe ons dink. Hoe kan 'n wêreld wat veel groter en meer kompleks as onsself is, waargeneem, verstaan, voorspel en gemanipuleer word? Die veld van Kunsmatige lntelligensie (Kl) gaan nog verder. Dit probeer nie net om intelligente entiteite te verstaan nie, maar ook om dit te bou! Kl is een van die nuutste velde in die wetenskappe en ingenieurswese. Kl sluit tans 'n groot verskeidenheid subvelde in, wat wissel van algemene doelwit-areas soos leer en waarneming tot meer spesifieke take soos om skaak te speel, wiskundige stellings te bewys, die skryf van poësie, die bestuur van 'n motor in 'n besige straat en om siektes te diagnoseer. Die studente leer van logiese stelsels, die oplos van probleme deur te soek na die regte antwoord, asook neurale netwerke wat probleme oplos deur die menslike brein na te boots.

Rekenaarnetwerke

Rekenaarnetwerke fokus op die kommunikasie tussen rekenaarstelsels en apparatuur (drukkers, skandeerders, klanktoerusting, ens.). Dit is 'n interdissiplinêre vakgebied wat elemente van telekommunikasie, inligtingstegnologie en rekenaaringenieurswese kombineer. Selfone, bankstelsels, sosiale netwerktoepassings (Facebook, Twitter), elektroniese handel (internet-aankope, internetbesprekings) is slegs moontlik met behulp van rekenaarnetwerke. Dit beteken dat daar 'n groot aanvraag is na netwerkspesialiste, 'n aanvraag wat verder sal groei met nuwe mobiele- en wolktoepassings. Hierdie module is 'n inleiding tot die gebruik van netwerke, netwerkhardeware en -sagteware, die OSI- en TCP/ IP verwysingsmodelle, netwerk-protokolle, en -sekuriteit.

Bedryfstelsels

Almal gebruik bedryfstelsels op hul rekenaars. Daarsonder sal die programmatuur (sagteware) wat ons wil gebruik nie met die rekenaarapparatuur (hardeware) kan kommunikeer nie. Die bedryfstelsel bestuur ook die rekenaarhulpbronne sodat ons byvoorbeeld 'n dokument kan uitdruk in die agtergrond terwyl ons voortgaan met ander werk, of na musiek kan luister terwyl ons foto's redigeer wat geneem was met 'n digitale kamera. Bedryfstelsels word nie net in rekenaars gevind nie. Dit kom ook voor in verskeie elektroniese toestelle, soos byvoorbeeld selfone, meteorologiese sensors, en hommeltuie! In hierdie module word gekyk na die doel, struktuur en funksie van verskeie komponente van 'n bedryfstelsel, en hoe hierdie komponente saamwerk.

Databasisse

Winsgewendheid is die hoofdoel van enige maatskappy. Alie besigheidsbesluite kan die winsgewendheid van 'n maatskappy be·1nvloed. Goeie inligting is nodig om die regte besluite te neem. Inligting word afgelei uit die data wat beskikbaar is. Die beste manier om die beskikbare data te bestuur, is om dit in 'n databasis te stoor. Gedurende hierdie module fokus ons op die aanvanklike studie, databasisontwerp en implementeringsfases van databasisontwikkeling. Studente leer hoe om gevorderde modellering van data te doen, beide konseptueel en logies in terme van modelle (visuele voorstellings) soos entiteitsverwantskap, relasioneel en objekgeoriënteerd. Hulle leer om databasistabelle te normaliseer en om SQL en PL/SQL uitdrukkings en prosedures te skryf in die ontwerp van databasisse en die onttrekking van inligting. Die module sluit ook 'n praktiese gedeelte in waar studente in groepe saamwerk om 'n transaksionele databasis in 'n databasisbestuurstelsel wat deur baie maatskappye wêreldwyd gebruik word, te implementeer.

Gevorderde Databasisse

Die manier waarop maatskappye sake doen, het in die laaste dekades geweldig verander. Besigheidsbedrywighede word globaal uitgevoer, dienste aan kliënte is webgebaseer en sosiale media word al hoe meer gebruik om nuwe markte te bereik. Daarmee saam moet baie nuwe soorte data soos stem, video en beelde, gestoor word. Die behoefte om groot hoeveelhede digitale data wat geografies verspreid is, te stoor, het 'n geweldige impak gehad op die manier waarop data bestuur en kennis ontgin word. Hierdie module leer studente van transaksiebestuur, die beheer van gelyktydige gebruik en die bestuur van databasisse en werkverrigting.

IT-Ontwikkelings

Die IT-omgewing verander teen 'n vinnige tempo. Daarom het ons 'n module waarvan die inhoud gereeld gewysig word om tred te hou met nuwer ontwikkelings in die IT-omgewing. Die module word aan die einde van die graad aangebied sodat die studente die kennis wat hulle in die ander modules verwerf het, in hierdie module kan integreer. In die module word 'n reeks projekte onderneem. Selfstudie en spanwerk is 'n belangrike deel van hierdie projekte. Die doel van die projekte is om studente bloot te stel aan nuwe IT uitdagings en gepaste tegnologie om die uitdagings aan te spreek. Die ontwikkeling van sagte vaardighede is ook deel van die primêre doel van hierdie module.

Vir meer inligting:

Kontak:

Kobie.Fourie@nwu.ac.za            Tel: 018 299 2531 (Potchefstroom)

Nosipo.Dladlu@nwu.ac.za           Tel: 018 389 2688 (Mafikeng)

Irma.Myburgh@nwu.ac.za           Tel: 016 910 2388 (Vaal)

Vir ander Rekenaarwetenskapprogramme besoek die jaarboek by:

http://studies.nwu.ac.za/sites/studies.nwu.ac.za/files/files/yearbooks/2021/2021-FNAS-UGv3.pdf

Die BSc in IT is ook beskikbaar op ʼn afstandsleer-metode.

Besoek die eenheid vir oop afstandsleer: http://distance.nwu.ac.za/BScIT