Botanical Garden: Staff

   Mr Chris van Niekerk

  Garden Curator
  018 299 2753
  Chris.VanNiekerk@nwu.ac.za
  Botanical Garden, Potchefstroom Campus, Potchefstroom

   Mr Gilbert Batlhopeng

  Gardener
  018 299 2503
  10207104@nwu.ac.za
  Botanical Garden, Potchefstroom Campus, Potchefstroom

   Mr Itumeleng Ramotena

  Gardener
  itumeleng.ramotena@nwu.ac.za
  Grade 12

   Ms Leah Mareka

  Gardener
  018 299 2753
  10198547@nwu.ac.za
  Botanical Garden, Potchefstroom Campus, Potchefstroom

   Mr Mmusi Letsholo

  Gardener
  mmusi.letsholo@nwu.ac.za
  B.Tech