Welkom by die Skool vir Wiskundige en Statistiese Wetenskappe

Die Skool vir Wiskundige en Statistiese Wetenskappe is op al drie van die Noordwes-Universiteit se kampusse beskikbaar onder die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe. Die skool is opgemaak deur twee vakgroepe, naamlik Wiskunde en Toegepaste Wiskunde en Statistiek. Studente kan ʼn program kies wat opgemaak is deur een van hierde twee vakgroepe gekombineer met ander vakgroepe vanuit die fakulteit.

Op voorgraadse vlak bestudeer studente ʼn drie jaar BSc graad. Nagraadse studies (BSc Honneurs, MSc en PhD) is na afloop van die voorgraadse graad aan studente beskikbaar deur die Fakulteit se Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika.

Studente wat uitstekend in wiskunde presteer (70% of meer op matriek vlak) kan ook vir voorgraadse BSc studies by die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika aansoek doen.