"Die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe streef daarna om ʼn navorsingsgerigte fakulteit te wees, waar navorsing en onderrig-leer van hoë kwaliteit wedersyds versterkend is en op 'n sosiaal-relevante en etiese wyse in vennootskap met belanghebbendes geskied".


Strategiese doelwitte:

Deurvoer van die Transformasieplan

Aksieplanne word in die Fakulteit Natuurwetenskappe geïmplementeer ten einde die gestelde ekwiteitsteikens ten opsigte van personeel en studente te bereik. 


 

Afstand- en e-leer

Loods 'n ondersoek na afstand- en e-leerprosesse en praktyke in die natuurwetenskappe met die oogmerk om moontlik groter getalle studente deur oop- en afstandsleer in die toekoms te kan te bedien.


 

Nuwe Landbouprogramme

Ontwikkel nuwe Landbouprogramme wat deur die Fakulteit op 'n koste-effektiewe wyse geïmplementeer kan word.


 

Nuwe leerstoele of deskundigheidsentra

Identifiseer en ondersoek die vestiging van 2 nuwe leerstoele of deskundigheidsentra.


 

Monitering van studentevordering

Ondersoek 'n stelsel ter verbetering van die deurlopende monitering van studentevordering en -deurvloei.


 

Navorsingsontwikkeling van akademiese personeel

Ondersteun navorsingsontwikkeling van akademiese personeel deur aktiewe loopbaanbeplanning en die skep van geleenthede.


 

Navorsingsinfrastruktuur

Die bemagtiging van navorsers deur die daarstelling van geskikte navorsingsinfrastruktuur.